Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 20220101

 

 

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door:

 

Premiumdesk BV
Goudhoekstraat 4
2040 Antwerpen
BTW BE0441.102.946
info@premiumdesk.com

 

Hierna genoemd: “Premiumdesk

 

De diensten van Premiumdesk bestaan zowel uit het beheren van de Microsoft tenant met bijhorende licenties, het registreren van domeinnamen, het hosten van mailboxen, het uitwerken van oplossingen op maat binnen Microsoft Azure alsook het leveren van persoonlijke ondersteuning op deze Diensten (hierna genoemd: de “Diensten”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die u (hierna genoemd: de “Klant”) sluit met Premiumdesk in het kader van deze Diensten (hierna genoemd: de “Overeenkomst”).

De Overeenkomst komt tot stand vanaf de online bestelling van Diensten door de Klant via de website van Premiumdesk of via email overeengekomen. (hierna genoemd: de “Bestelling”). Door de Bestelling gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig gewijzigd worden door Premiumdesk. De Algemene Voorwaarden van kracht op het moment van de Bestelling blijven echter van toepassing op de Overeenkomst van de Klant.

Op de Overeenkomst zijn enkel de Algemene Voorwaarden van Premiumdesk van toepassing. De algemene voorwaarden eventueel gehanteerd door de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

ART 1.  BETALING

Ter betaling van de prijs voor de Bestelling, bezorgt Premiumdesk één of meerdere facturen aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk tussen Premiumdesk en de Klant een andere betalingswijze werd overeengekomen.

De Klant betaalt de factuur steeds uiterlijk binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum en dit volgens de betalingsgegevens daarin vermeld.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijn is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% (één procent) per maand.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijn is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) op het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangewend ter delging van de intresten, schadevergoeding en kosten alvorens deze van de openstaande hoofdsommen worden afgetrokken.

 

 

ART 2.  WIJZIGING

Indien Premiumdesk ter uitvoering van de Overeenkomst diensten en/of goederen van derde partijen dient aan te kopen, behoudt Premiumdesk zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de Overeenkomst in dit verband als gevolg van de door deze derde partijen gestelde eisen en/of door wijzigingen in hun voorwaarden (o.a. wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen.

 

 

ART 3.  ILLEGAAL KOPIËREN EN INSTALLEREN VAN Premiumdesk SOFTWARE 

Het illegaal kopiëren en installeren van Premiumdesk™ software en licenties op externe servers is een inbreuk op de wet ter bescherming van de auteursrechten en bij wet verboden. Het illegaal kopiëren en installeren van door Premiumdesk aangekochte software en licenties op externe servers is een inbreuk op de wet ter bescherming van de auteursrechten en bij wet verboden.  Naast een geldboete van maximaal € 87.000,- kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar.  Strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld na aangifte van de auteursrechtinbreuk.

 

ART 4.  OPZEG EN ONTBINDING

Iedere Overeenkomst die betrekking heeft op Microsoft Diensten voor de Klant is een overeenkomst van 1 Kalenderjaar. Deze Overeenkomst is zowel door Premiumdesk als door de Klant te allen tijde opzegbaar mits inachtneming van een opzegtermijn, ten laatste 1 maand voor het ingaan van het volgende Kalenderjaar.

Premiumdesk kan de Overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige vorm van schadeloosstelling verschuldigd te zijn, beëindigen bij aangetekend schrijven aan het adres van de Klant in geval van niet-nakoming van de verbintenis(sen) voortvloeiende uit de Overeenkomst in hoofde van de Klant of in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Klant.

In geval van ontbinding zoals voorzien in artikel 13 van de Overeenkomst is de Klant bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan een vergoeding voor de resterende periode van het Kalenderjaar, onverminderd het recht van Premiumdesk om haar werkelijke schade te bewijzen.

 

 

ART 5.  INFORMATIE VAN DE KLANT

Indien Premiumdesk ter uitvoering van de Overeenkomst bepaalde informatie nodig heeft van de Klant, zal de Klant deze informatie gratis, tijdig en in gebruikelijk formaat aan Premiumdesk overmaken op haar eerste verzoek, bij gebreke waarvan Premiumdesk mogelijks haar verbintenis(sen) uit de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen, zonder dat dit de Klant enig recht geeft op schadevergoeding.

De Klant dient te beschikken over de nodige copyrights, licenties en/of andere vereiste toestemmingen met betrekking tot de aan te leveren informatie.

Premiumdesk behandelt de bedrijfs-, commerciële, financiële en/of technische informatie die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt meegedeeld door de Klant steeds als confidentieel en onthult deze informatie niet aan derden, behoudens schriftelijk akkoord door de Klant. Deze verplichting tot confidentialiteit geldt niet voor informatie die op het ogenblik van het mededelen door de Klant aan Premiumdesk reeds in het bezit is van Premiumdesk, die al publiekelijk beschikbaar is of publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door de Klant of die rechtsgeldig is verkregen door een derde die het recht heeft deze informatie te onthullen.

 

 

ART 6.  SOFTWARELICENTIES

De Klant dient te beschikken over de nodige softwarelicenties voor de geïnstalleerde software op de verschillende toestellen binnen zijn/haar bedrijf.

 

 

ART 7.  AUTEURSRECHTEN

Alles wat Premiumdesk creëert en/of ontwikkelt in het kader van de Bestelling van de Klant blijft eigendom van Premiumdesk. Premiumdesk beschikt aldus over het auteursrecht. De Klant verwerft door de Overeenkomst slechts een gebruiksrecht. De Klant krijgt aldus louter het recht om het gecreëerde en/of ontwikkelde materiaal door Premiumdesk te gebruiken binnen het kader waarvoor het materiaal werd Besteld. De Klant krijgt geen verkooprecht, noch toegang tot de bronbestanden. Premiumdesk behoudt zich het recht voor het materiaal gecreëerd en/of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst met de Klant te gebruiken voor andere doeleinden dan de Overeenkomst met de Klant, in zoverre hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant wordt vrijgegeven.

De Klant dient zich ervan te vergewissen dat Premiumdesk gebruik mag maken van door de Klant bezorgd materiaal (afbeeldingen, slogans, merknamen, muziek, video’s etc.) in het kader van de uitvoering door Premiumdesk van haar Diensten en dat dit gebruik niet verboden is onder auteursrechtelijke bescherming.

 

 

ART 8.  SERVERMIGRATIE

De Premiumdesk Diensten, en bijhorende licenties die gebruikt worden, zijn inbegrepen in de prijs en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.

 

 

ART 9.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Onverminderd afwijkende dwingende wetgeving en behalve in geval van bedrog, opzet of grove fout in hoofde van Premiumdesk, is Premiumdesk niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in de niet-naleving van de eigen verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij dit, behoudens overmacht, zou leiden tot een uitholling van deze overeenkomst.

Premiumdesk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schending(en) langs de zijde van de Klant van de Algemene Voorwaarden. De Klant draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en zal Premiumdesk dan ook integraal vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden in dit verband.

De Klant zal Premiumdesk bovendien integraal vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik door de Klant van de door Premiumdesk geleverde Diensten.

Indien Premiumdesk haar eigen verbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat Premiumdesk respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigen verbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming.

Het risico van de vreemde oorzaak en/of de overmacht ligt steeds bij de Klant, waardoor de Klant niet bevrijd is van zijn/haar eigen verbintenis(sen) in het geval Premiumdesk zich beroept op een vreemde oorzaak en/of overmacht.

De begrippen ‘vreemde oorzaak’ en ‘overmacht’ worden uitgelegd in overeenstemming met de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden.

De Klant dient alle klachten met betrekking tot de Overeenkomst (waaronder begrepen de facturen van Premiumdesk) binnen de 5 (vijf) kalenderdagen nadat de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen van de feiten waarop de klacht gebaseerd is schriftelijk of per e-mail te richten aan Premiumdesk op straffe van verval van iedere aanspraak tot schadevergoeding inzake deze feiten.

 

 

ART 10.  LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN

De door Premiumdesk opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen Premiumdesk in geen geval binden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

ART 11.  OPSTARTKOST

Indien de Klant de Overeenkomst met Premiumdesk beëindigt binnen een termijn van 24 (vierentwintig) maanden, is de Klant bijkomend aan Premiumdesk een opstartkost verschuldigd van het resterende aantal abonnement maanden (jaarlijks te indexeren aan de gezondheidsindex, met als basisindex januari 2022).

 

 

ART 12.  GELDIGHEID

Deze Overeenkomst maakt een volledige overeenkomst uit tussen Premiumdesk en de Klant met betrekking tot datgene wat geregeld wordt in de Overeenkomst en vervangt aldus alle andere overeenkomsten en afspraken tussen de Klant en Premiumdesk hieromtrent, indien voorhanden.

De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze Algemene Voorwaarden in zijn/hun geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zal de betreffende bepaling of het betreffende beding zo worden uitgelegd of vervangen dat de bepaling of het beding op wettige wijze van kracht kan blijven, onder de voorwaarde dat op die manier de bepaling of het beding substantieel dezelfde effecten blijft hebben voor zowel Premiumdesk als de Klant en dat op die manier de bepaling of het beding de oorzaak of het evenwicht van de Overeenkomst niet teniet doet.

 

 

ART 13.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op de rechtsverhouding tussen Premiumdesk en de Klant is het Belgische recht van toepassing.

Premiumdesk en de Klant zullen zich inspannen om elke betwisting minnelijk te regelen. Elke poging tot minnelijke schikking zal geacht worden te hebben gefaald, van zodra één van de partijen de andere hiervan schriftelijk in kennis stelt. In geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd voor elk geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Bestelling en de Algemene Voorwaarden.

***